Zignoruj poniższą reklamę... Wyłącz dźwięk i przeglądaj naszą stronę... bo warto :)


   
 
  statut wspólnoty
STATUT RUCHU
"RODZINA MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ"
Prowincji Braci Mniejszych św. Jadwigi w Polsce.
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
 
Art. 1. Ruch nosi nazwę: "Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej".
Art. 2. Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej (RMF) jest Ruchem katolickim młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha świętego aby we Wspólnocie prowadzić życie Ewangelią Jezusa Chrystusa w świetle orędzia Świętego Franciszka z Asyżu.
Art. 3. Ruch przyjmuje Regułę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zatwierdzoną przez Papieża Pawła VI, jako dokument inspirujący wzrost duchowy oraz tworzenia braterskiej wspólnoty i działa za aprobatą władzy kościelnej. Terenem działania Ruchu jest obszar Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Siedziba Ruchu znajduje się na Górze św. Anny, w Domu Pielgrzyma Al. Jana Pawła II.
 
Rozdział II
 Cele i środki działania
 
Art. 4. Celem RMF jest uczestniczenie w procesie formowania siebie i niesienia pomocy ludziom, a szczególnie młodym w poznawaniu i pokochaniu Boga, bliźniego i siebie oraz ukazywanie franciszkańskiej drogi w życiu.
Art. 5. Ruch realizuje swoje cele przez:
a) życie zgodne z Ewangelią, Nauką Kościoła katolickiego i przepisami RMF;
b) propagowanie ideałów chrześcijańskich i franciszkańskich dla różnych grup i środowisk;
c) kształtowanie świadomego stosunku do stworzenia,
c) organizowanie rekolekcji franciszkańskich dla różnych grup i środowisk;
d) organizowanie dni skupienia i kursów duchowości franciszkańskiej;
e) inicjowanie i pomoc różnym grupom ludzi w podejmowaniu działalności charytatywnej;
f) wydawanie biuletynu i innych publikacji;
g) uczestniczenie w życiu Rodziny Franciszkańskiej, szczególnie FZŚ oraz o współpracy z innymi stowarzyszeniami, ruchami i instytucjami kościelnymi.
 
Rozdział III:
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
Art. 6.
§1. Ruch składa się z członków zwyczajnych, sympatyzujących i wspierających.
§2.   Członkami   zwyczajnymi   Ruchu   są   osoby   fizyczne   które   prowadzą   życie franciszkańskie we RMF.
§3. Ponadto członkowie zwyczajni RMF powinni spełniać następujące wymagania:
a) należeć do Kościoła Rzymsko-Katolickiego
b) mieć ukończony 14 rok życia
c) korzystać z pełni praw publicznych
d) po uprzednim okresie formacji złożyli Przyrzeczenia Młodzieży Franciszkańskiej.
§4. Zasady formacji i składania przyrzeczeń RMF regulują przepisy partykularne.
 
Art. 7. Członkami sympatyzującymi są ci wszyscy, którzy uczestniczą regularnie w życiu RMF, ale nie złożyli jeszcze Przyrzeczeń Młodzieży Franciszkańskiej.
Art. 8. Członkami wspierającymi RMF mogą być osoby fizyczne i prawne, życzliwe Ruchowi które nie biorą bezpośrednio udziału w jej pracach, ale zobowiązują się wspierać jej działalność.
Art. 9. Prawa członków:
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczenia w peinym życiu i formacji duchowej RMF;
b) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz RFM;
c) zgłaszać wnioski i uwagi oraz podejmować nowe inicjatywy;
d) nosić odznaki RMF.
2. Członkowie sympytayzujący mają prawo:
a) uczestniczenia w peinym życiu i formacji duchowej RMF;
b) korzystanie z czynnego prawa wyborczego do Zarządu lokalnego;
c) zgłaszanie wniosków i uwag oraz podejmowanie nowych inicjatyw we współpracy z członkami zwyczajnymi;
d) zgłoszenie gotowości do złożenia Przyrzeczeń Młodzieży Franciszkańskiej;
e) noszenie odznak RMF. ]
art. 10. Obowiązki członków:
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) żyć Ewangelią, przestrzegać Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich;
b) brać czynny udział w realizacji celów RMF;
c) szerzyć idee chrześcijańskie i franciszkańskie oraz pozyskiwać nowych członków dla RMF;
d) podporządkować się decyzjom władz RMF.
2. Członkowie sympatyzujący mają obowiązek regularnie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek wspierać działania RMF w zdeklarowanej formie
Art. 11.
§ l. Nowych członków przyjmuje Zarząd.
§2. Członkowstwo ustaje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie z RMF;
b) wykluczenie z RMF na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu.
 
Rozdział IV
Władze Ruchu
Art. 12.
§1. Naczelnymi władzami RMF są:
a) Kapituła;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
§2. Kadencja władz trwa 2 lata.
§3. W przypadku ustąpienia członka władz podczas kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Art. 13.
§1. Kapituła jest najwyższą władzą RMF i może być zwoływana w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
§2. Kapituła jest zwoływana przez Zarząd co roku.
§3. Kapituła nadzwyczajna może być zwoływana przez Zarząd lub na wniosek 1/3 członków RMF
§4. Do kompetencji Kapituły należy:
a) uchwalanie zmian Statutu;
b) uchwalanie głównych kierunków działania;
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) podjęcie uchwały o rozwiązaniu RMF §5. W Kapitule udział biorą delegaci poszczególnych Wspólnot lokalnych RMF, których liczbę i sposób wyboru regulują przepisy partykularne. Ze strony Kościoła udział biorą Asystenci Duchowi z biernym prawem głosu oraz delegat Prowincjalnej Rady FZŚ z głosem doradczym.
§6. Jako doradcy mogą wziąć udział wszyscy członkowie wspierający RMF.
§7. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynaj- mniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym głosowaniu, oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim głosowaniu. O tym czy głosowanie ma być jawne czy tajne decyduje Kapituła.
Art. 14.
§ l. Zarząd składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, skarbnika, .Asystenta Duchowego oraz po jednym przedstawicielu każdej Wspólnoty lokalnej
§2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) erygowanie i rozwiązywanie Wspólnot lokalnych za wiedzą władzy kościelnej
b) przyjmowanie nowych członków RMF;
c) realizowanie uchwał Kapituły;
d) ustalenie planu działania;
e) zwoływanie Kapituły;
f) reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz;
g) zarządzanie majątkiem Wspólnoty za zgodą Kapituły.
h) wizytacja braterska Wspólnot lokalnych
i)   mianowanie delegata RMF do kontaktów z Radą Regionalną FZŚ
§3. Posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący lub zastępca w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
§4. Uchwałę Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków.
Art. 15.
§1 Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybiorą przewodniczącego.
§2. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu;
§3. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż l raz w roku.
§4. Do zadań Komisji należy:
a) kontrola całokształtu działalności RMF;
b) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu;
c) kontrola wykonywania uchwał Kapituły;
d) kontrola działalności finansowej Zarządu;
e) przedstawienie wniosków i zastrzeżeń Zarządowi i Kapitule,
Art. 16. Asystencję duchową RMF ze strony Kościoła pełnią Bracia Mniejsi Prowincji św. Jadwigi w Polsce.
 

Rozdział V
Wspólnoty lokalne.
 
Art. 17.
§1. Zarząd Prowincjalny RMF powołuje i rozwiązuje Wspólnoty lokalne (terenowejednostki organizacyjne, w porozumieniu z Proboszczem parafii na terenie którego Wspólnota lokalna ma podjąć działalność) realizując cele RMF w miejscu zamieszkania członków.
§2. Wspólnota lokalna rozpoczynając działalność wybiera Zarząd lokalny który tworzą: przewodniczący, jego zastępca, skarbnik, asystent duchowy, delegat FZŚ i delegat RMF do kontaktów z FZŚ. Ich zadania i prawa określają przepisy partykularne. §3. Do zadań i praw Zarządu lokalnego należy:
a) organizowanie formacji dla wszystkich członków Wspólnoty lokalnej;
b) kierowanie bieżącą działalnością Wspólnoty lokalnej;
c) przyjmowanie nowych członków;
d) starania o asystenta duchowego i delegata FZŚ;
e) mianowanie delegata do kontaktów z FZŚ;
f) zarządzanie majątkiem Wspólnoty lokalnej;
Art. 18. Zarząd Prowincjalny RMF ustala regulamin działania dla poszczególnych Wspólnot lokalnych.
 
Rozdział VI
 Majątek RMF
 
Art. 19. Majątek RMF stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
art. 20. Majątek RMF tworzą.
a) dobrowolne składki członków;
b) dotacje;
c) darowizny i zapisy.
 Art. 21.
§1. Ogólne dyspozycje co do wydatkowania funduszy i rozporządzania majątkiem RMF podejmuje Kapituła. §2. Funduszami dysponuje bezpośrednio Zarząd.
§3. Przewodniczący Zarządu zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu RMF za zgodą pozostałych członków Zarządu.
§4. Wszystkie dokumenty finansowe RMF podpisuje przewodniczący Zarządu.
§5. Skarbnik czuwa nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych oraz prowadzi księgę dochodów i rozchodów RMF.
 
Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie RMF.
 
Art. 22. Zmiana Statutu i rozwiązanie RMF wymaga uchwały Kapituły podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
Art. 23. Kapituła podejmując uchwałę o rozwiązaniu RMF powołuje Komisję Likwidacyjną w porozumieniu z władzą kościelną.
Art. 24. W przypadku uchwały o rozwiązaniu RMF Komisja Likwidacyjna rozstrzyga o losach majątku RMF w porozumieniu z władzą kościelną. 
 
 
Statut uchwalono na Kapitule Prowincjalnej RMF w Górze św. Anny dnia 7. 01. 1995 r.
Reklama
 
Nowości...
 

 Bądź na bieżąco!
Zapisz się do naszego
newsletter’aaeaeae aeaeae

 Ruszyła strona
pisemka franciszkańskiego
"Radość Doskonała"Zachęcamy do czytania :)

Spotkania we wspólnotach lokalnych:
 
SPOTKANIA LOKALNE

BORKI WIELKIE - w czwartki [co dwa tygodnie] o 18.00 w pokoju nr 2 przed furtą klasztorną

GLIWICE - w piątek po Mszy św. o 18.30

KĘDZIERZYN - KOŹLE - w każdą środę o 18.30 w salkach Parafii św. Ducha [na Piastach]

OPOLE - w każdy wtorek o 15.30 w klasztorze Franciszkanów w Opolu [Koronką do BM w kościele]

WROCŁAW - we wtorek o 17.50 przed wejściem do klasztoru na Karłowicach
Modlitwa za RMF
 
Módlmy się
za siebie nawzajem...

Tekst modlitwy za RMF
po kliknięciu na logo
 
 
Jesteś 2 odwiedzającym dziś naszą stronę... Dziękujemy!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=